Allmänna Vilkor

Allmänna Vilkor

 

 

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord vars initialbokstav är versaler har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

För dessa villkor:

  • Med affiliate menas en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där "kontroll" avser ägande av 50% eller mer av aktierna, eget kapital eller andra värdepapper som är berättigade att rösta för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet .

  • Land avser: Sverige

  • Företaget (kallat antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vårt" i detta avtal) hänvisar till S.O.S

  • Med enhet menas alla enheter som kan komma åt tjänsten, till exempel en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

  • Tjänst avser webbplatsen.

  • Villkor (även kallade "Villkor") betyder dessa Villkor som utgör hela avtalet mellan dig och Företaget angående användningen av Tjänsten. Detta villkoravtal har skapats med hjälp av Villkorsgenerator.

  • Tredjeparts sociala mediatjänst betyder alla tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part som kan visas, inkluderas eller göras tillgänglig av tjänsten.

  • Webbplatsen hänvisar till S.O.S, tillgänglig från www.S.O.S.se

  • Du avser individen som använder eller använder tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person på vars vägnar den personen använder eller använder tjänsten, i förekommande fall.

Bekräftelse

Detta är de allmänna villkoren för användningen av denna tjänst och det avtal som fungerar mellan dig och företaget. Dessa villkor anger alla användares rättigheter och skyldigheter när det gäller användningen av tjänsten.

Din tillgång till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som använder eller använder tjänsten. Genom att komma åt eller använda tjänsten godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med någon del av dessa villkor kan du inte komma åt tjänsten. Du intygar att du är över 18 år.

Företaget tillåter inte personer under 18 år att använda tjänsten. Din tillgång till och användning av tjänsten är också villkorad av att du accepterar och följer företagets integritetspolicy. Vår sekretesspolicy beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och avslöjande av dina personuppgifter när du använder appen eller webbplatsen och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår sekretesspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av företaget. Företaget har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Du erkänner och samtycker vidare till att företaget inte kommer att vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar dig starkt att läsa villkoren och sekretesspolicyn för alla tredje parts webbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av din åtkomst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon som helst anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot dessa villkor.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart.

Ansvarsbegränsning

Trots eventuella skador som du kan åsamka är hela företagets ansvar och någon av dess leverantörer enligt någon bestämmelse i dessa villkor och din exklusiva åtgärd för allt ovan begränsat till det belopp som du faktiskt betalat genom tjänsten eller 100 USD om du inte har köpt något via tjänsten.

I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska företaget eller dess leverantörer under inga omständigheter vara ansvariga för några speciella, tillfälliga, indirekta eller följdskador som helst (inklusive, men inte begränsat till, skador för förlust av vinst, förlust av data eller annan information, för affärsavbrott, för personskada, förlust av integritet som härrör från eller på något sätt relaterat till användningen av eller oförmåga att använda tjänsten, tredjepartsprogramvara och/eller tredje parts hårdvara som används med tjänsten, eller annars i samband med någon bestämmelse i dessa villkor), även om företaget eller någon leverantör har informerats om möjligheten till sådana skador och även om åtgärden misslyckas med dess väsentliga syfte.

Vissa stater tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsning för oavsiktliga eller följdskador, vilket innebär att vissa av ovanstående begränsningar kanske inte gäller. I dessa stater kommer varje parts ansvar att begränsas i största möjliga utsträckning enligt lag.

"AS IS" och "AS TILLGÄNGLIG" Ansvarsfriskrivning

Tjänsten tillhandahålls till dig "SOM DEN ÄR" och "SOM TILLGÄNGLIG" och med alla fel och defekter utan någon form av garanti. I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, frånsäger sig företaget uttryckligen, underförstått, lagstadgat eller på annat sätt, med avseende på Tjänst, inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-intrång, och garantier som kan uppstå på grund av affärer, prestanda, användning eller handelspraxis.

Utan begränsning av det föregående ger företaget ingen garanti eller åtagande, och gör inget av något slag för att tjänsten uppfyller dina krav, uppnår avsedda resultat, är kompatibel eller fungerar med annan programvara, applikationer, system eller tjänster, fungerar utan avbrott, uppfylla alla prestanda- eller tillförlitlighetsstandarder eller vara felfria eller att eventuella fel eller defekter kan eller kommer att korrigeras. Utan att begränsa det föregående ger varken företaget eller någon av företagets leverantörer någon framställning eller garanti av något slag, uttryckligen eller underförstått: (i) beträffande driften eller tillgängligheten av tjänsten, eller information, innehåll och material eller produkter ingår därpå; (ii) att tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) när det gäller riktigheten, tillförlitligheten eller valutan för all information eller innehåll som tillhandahålls genom tjänsten; eller (iv) att tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelanden som skickas från eller på företagets vägnar är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig programvara, tidbomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så vissa eller alla ovanstående undantag och begränsningar kanske inte gäller dig. Men i ett sådant fall ska undantagen och begränsningarna i detta avsnitt tillämpas i största möjliga utsträckning enligt gällande lag.

Gällande lag

Landets lagar, exklusive dess lagkonflikter, ska styra dessa villkor och din användning av tjänsten. Din användning av appen kan också omfattas av andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Tvistlösning

Om du har någon oro eller tvist om tjänsten samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

För EU -användare (EU)

Om du är en konsument i Europeiska unionen kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt.

USA: s juridiska efterlevnad

Du intygar och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som är föremål för USA: s regeringsembargo, eller som har utsetts av USA: s regering som ett "terroriststödjande" land, och (ii) du inte är listad på en amerikansk regerings lista över förbjudna eller begränsade parter.

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara oförenlig eller ogiltig, kommer denna bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen för denna bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta i full kraft och verkan.

Undantag

Förutom vad som anges häri, kommer underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt dessa villkor inte påverka en parts förmåga att utöva en sådan rättighet eller kräva sådan prestation vid något tillfälle därefter eller att avstå från ett brott utgör ett undantag av eventuella efterföljande överträdelser.

Översättningstolkning

Dessa villkor kan ha översatts om vi har gjort dem tillgängliga för dig på vår tjänst. Du godkänner att den ursprungliga engelska texten ska gälla vid en tvist.

Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en översyn är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att lämna minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring avgörs efter eget gottfinnande. Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa revideringar trätt i kraft godkänner du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, helt eller delvis, sluta använda webbplatsen och tjänsten.